aaaaKomercyjna piosenkaaaaa

Temat: Klub Ursus pisory z osiru wypily 100tys zł dzieci
na posiedzeniu niejawnym bez udziału Klubu (Klub nie został skutecznie powiadomiony ani o rozprawie ani o wyroku). Zasądzoną przez Sąd kwotę wraz z kosztami komorniczymi - ponad 161 tys. zł. - komornik zdjął z konta Klubu. W związku z niepowiadomieniem Klubu o rozprawie, Zarząd Klubu wniósł do sądu wniosek o przywrócenie terminu w dniu 21.10.2009 r. wraz ze sprzeciwem od nakazu zapłaty...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,298,101960170,101960170,Klub_Ursus_pisory_z_osiru_wypily_100tys_zl_dzieci.htmlTemat: Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki - Etap II
Umowa str 1 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NR zawarta w Warszawie, ………….2004r . pomiędzy: 1. ROBYG Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, wpisaną pod numerem KRS 000015661 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP nr 525-21-92-585 reprezentowaną przez: Ewę Iłowiecką Artura Ceglarza działających na podstawie pełnomocnictwa ... 1-10-26, o obszarze 11 148 m² (jedenaście tysięcy sto czterdzieści osiem metrów kwadratowych), usytuowanej w Warszawie, w Dzielnicy Warszawa – Wilanów, przy ul. Klimczaka i Al. Wilanowskiej, na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości zawartej przed Januszem Rudnickim notariuszem w Warszawie w dniu 28 lutego 2002 za nr rep. A- 2845/2002, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział ... III, IV, V, VI, VII, VIII ,IX i X zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego terenu nr 112 WIL/03 z dnia 05.11.2003 – znak...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,106,21332558,21332558,Nowa_Rezydencja_Krolowej_Marysienki_Etap_II.html


Temat: WAR INWEST - ogłoszenie o przetargu
Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór dokumentów Zd 29712cz. (prawo współ- własności do nieruchomości posiada w udziale 0,473 Technoinstal R. Bareja). Wartość wg wyceny: 2 200 000,00 zł. 2. nieruchomość o powierzchni 72 103 m2, położona przy ul. Kondratowicza w Warszawie, gmina Targówek (KW 231979 - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych). Wartość wg wyceny: ... kopercie dopiskiem „Przetarg - WAR INWEST S.A.“, w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy, ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie. ... INWEST S.A. w upadłości BANK PEKAO S.A., I Oddział w Warszawie, pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa nr konta: 12401037-20018113-2700-401112-002 z dopiskiem: wadium „Przetarg - WAR INWEST S.A.“ Termin wpłaty wadium do ... fax, nr NIP i REGON oraz dokument potwierdzający jej status prawny, tj. wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny); n datę sporządzenia oferty; n wskazanie ... wydaną przez MSWiA. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2002 r. (poniedziałek) o godz. 12.00, sala 1010 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy, ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn. O wynikach przetargu i terminie II etapu wybranych oferentów komisja powiadomi pisemnie. Z Regulaminem przetargu oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotu sprzedaży można się zapoznać w Biurze Syndyka WAR INWEST S.A., ul. Kasprowicza 86, 01-949 Warszawa, tel. 835 66 33. Ogólne informacje o przetargu na stronie internetowej www.portal-bankrut.pl
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,2245497,2245497,WAR_INWEST_ogloszenie_o_przetargu.html


Temat: WAR INWEST
... można się zapoznać w Biurze Syndyka WAR INWEST S.A., ul. Kasprowicza 86, 01-949 Warszawa, tel. 835 66 33. Ogólne informacje o przetargu na stronie internetowej www.portal-bankrut.pl
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,297,2296693,2296693,WAR_INWEST.html