aaaaKomercyjna piosenkaaaaa

Temat: KO1 Koszty i wynagrodzenia
" />Dane dotyczące wynagrodzeń w tabeli N2 wypełnia się według wskazówek: - kolumna 1 – „w miesiącu sprawozdawczym” należy wykazać składniki wynagrodzenia wypłacone lub przewidziane do wypłacenia (dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną) za dany miesiąc (marzec lub wrzesień), - kolumna 2 – „wypłacone od początku roku szkolnego” według stanu na 31 marca należy wykazać łączną wartość składników wynagrodzenia z wierszy 12 i 13 od września (w zakładach kształcenia nauczycieli od października) do lutego włącznie, natomiast składniki wynagrodzenia z wierszy 14, 16 i 17 – od września do marca włącznie. Według stanu na 15 września składników wynagrodzenia z wierszy 12 i 13 nie wykazujemy, natomiast składniki wynagrodzenia z wierszy 14, 16 i 17 wykazujemy w wysokości wypłaconej lub planowanej do wypłacenia we wrześniu, - kolumna 3 – „wypłacone od początku roku kalendarzowego” wykazujemy wartość wszystkich składników wynagrodzenia od stycznia do marca włącznie (według stanu na 31 marca) oraz od stycznia do sierpnia włącznie (według stanu na 15 września), - kolumna 4 – „prognozowane do końca roku kalendarzowego” według stanu na 31 marca wykazujemy składniki wynagrodzenia z wierszy 14 i 16 prognozowane do wypłacenia od kwietnia do grudnia włącznie a według stanu...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=128Temat: niepubliczna
" />Czy prawidłowo postąpimy nie wpisując w tabelę W3. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w … należności wynikających z realizacji wyżej określonych umów cywilnoprawnych zawartych z nauczycielami? Nadmieniamy, że wyżej wymienione umowy zlecenia nie zostały zawarte na czas zastępstwa, lecz są formą pracy nauczyciela. Nie jest zatem możliwe określenie przeciętnego wynagrodzenia i wymiary etatu.
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=92


Temat: L4 nauczycieli?
" />Jeżeli nauczyciel był np. 4 dni na L4 to nie należy zmniejszać wynagrodzenia zasadniczego o te dni nieobecności, a jeżeli był na urlopie opiekuńczym na dziecko poniżej 14 lat to też nie wykazywać? Bo w instrukcji jest napisane żeby wynagrodzenie faktycznie wypłacone lub planowane do wypłacenia w miesiącu marcu, ale po kontakcie z niektórymi jednostkami doszliśmy do wniosku żeby wpisywać takie wynagrodzenie jakie wynika z tabeli w rozporządzeniu Ministra. TAK czy się mylę?
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=151


Temat: N1 N2
" />Nauczycieli w zespole należy wykazywać zgodnie z tym, co jest zapisane w ich umowie o pracę lub akcie mianowania. Jeżeli nauczyciel ma napisane w umowie, że jest zatrudniony w zespole, to należy wykazać go w zespole. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciel powinien być zatrudniony w konkretnej szkole. Jeżeli jednak jest inaczej, to trzeba w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia" wpisać miejsce zatrudnienia zgodnie z umową. Natomiast w tabeli N5. "Obowiązki", należy wykazać te obowiązki w tych szkołach, w których faktycznie są wykonywane. Jeżeli nauczyciel ma kilka umów, to tabelę...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=247


Temat: Wynagrodzenie nauczyciela
" />Czy w tabeli dotyczącej wynagrodzenia nauczyciela (Tabela N2) w wierszu "Wynagrodzenie zasadnicze" wpisujemy tylko wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wymiaru zatrudnienia czy też do tego wynagrodzenia dodajemy wynagrodzenie za nadgodziny które nie jest ujęte w żadnym wierszu tej tabeli?
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=74


Temat: sio: 1.DO TABELI N2
" />1) W tabeli N2: czy wpisywać wynagrodzenie brutto wg zaszeregowania czy po potrąceniu chorobowego, jeżeli nauczyciel ma 3 dni zwolnienia lekarskiego za miesiąc marzec. 2) Nauczyciel w miesiącu marcu był na zwolnieniu - łącznie 33 dni na zwolnieniu lekarkim. Czy wpisywać wynagrodzenie zasadnicze według tabel zaszeregowania, czy zerowe i co ze skutkami za w/w miesiąc? 3) Czy do tabeli N2 pozycja 15-ta wpisywać "trzynastkę" jako dodatkowe wynagrodzenie, czy do pozycji 17-tej, czy w ogóle nie wpisywać. 4) Do tabeli N7. Jeżeli nauczyciel ma więcej kwalifikacji zawodowych nie związanych z uczonym przedmiotem, czy...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=138


Temat: L4 - tabelka n2
" />Dla każdego nauczyciela należy wypełnić tabelę N2, wpisując m. in. tygodniowy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania. Wymiar ten, wraz z godzinami ponadwymiarowymi lub godzinami zwiększonego wymiaru, powinien się równać sumie godzin z tabeli N5. Obowiązki. Jeśli nauczyciel nie świadczy pracy i jest wykazany w tabeli N6, wtedy tabela N5 nie powinna być wypełniana - taka sytuację program potraktuje jako błąd. Jeśli tabela N5 nie jest wypełniona (bo wypełniona jest tabela N6) wtedy pojawi się ostrzeżenie o niezgodności tabeli N2 i N5. Takie ostrzeżenie należy zignorować. Generalnie ostrzeżenia zgodnie z nazwą mają ostrzegać, że mógł pojawić się błąd, bo odnoszą się do sytuacji modelowych, np. dodatek za staż pracy jest procentem od wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli jednak nauczyciel za część miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe, to zależność ta nie będzie zachodzić i wtedy ostrzeżenie należy zignorować. Wiersz "Tygodniowy wymiar zajęć" w każdym przypadku musi być wypełniony. Jeżeli placówka zatrudniła kogoś na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, oznacza to, że chciała wypełnić lukę godzinową powstałą w wyniku nieobecności innego pracownika pedagogicznego i w tym wierszu wstawiamy właśnie wymiar zajęć nauczyciela na zastępstwie
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=236


Temat: Brak Tabeli W2 i Kadra pedagogicza w SIO w szkole językowej
" />Aby wygenerować tabele w zakładce "Kadra pedagogiczna", należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pole Kadra padagogiczna - znajdujące się na drzewku umieszczonym po lewej stronie ekranu. następnie wybrać z listy interesującą nas opcję: Dodaj nauczyciela lub Dodaj obcokrajowca. Tabela W2 generuje sie automatycznie w zakładce "Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych". zapraszamy serdecznie dopzapoznania się z działem "porady" i umieszczona w nim zakładką "częste...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=125


Temat: N2 N5 wymiar godzin w tygodniu
" />W tabeli N2 "Tygodniowy wymiar zajęć" należy wpisać 18/18 (czyli wykazać pełny etat). Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane jako faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz jako zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych tabeli N5 nie wypełnia się – w takim wypadku odnotowuje się to w tabeli N6.
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=251


Temat: Tabela w3 - wynagrodzenia nauczycieli w takiej placówce?
" />Pytanie o tabelę W3 - jak ją wypełnić w przypadku gdy nauczyciele danej szkoły są zatrudnieni wyłącznie na umowę - zlecenie, czyli nie ma mowy o etatach czy wymiarze zatrudnienia? Jak wypełnić tabelę N2 - tygodniowy wymiar godzin dla nauczyciela zatrudnionego na umowę - zlecenie? Nauczyciel ma np. 57 godzin dydaktycznych wsemestrze. Dodaję, że jest to szkoła niepubliczna, zaoczna, zajęcia odbywają...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=143


Temat: Tabela w3 - wynagrodzenia nauczycieli w takiej placówce?
" />Jesli chodzi o Tabele N2 instrukcja MENiS podaje: "W szkołach i placówkach niepublicznych, w przypadku świadczenia pracy w oparciu o inne podstawy prawne (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), ... zawsze jednak wskazując wartość licznika i mianownika, co pozwoli zakwalifikować nauczyciela jako zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN, dotyczy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami (wychowankami). Nie powinien on więc obejmować innych obowiązków nauczyciela." Tabela W3 MNiS pisze : "Liczbę etatów w kolumnie 1 należy ustalić biorąc pod uwagę wyjaśnienia do rubryki "Tygodniowy wymiar zajęć" w tabeli N2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy ustalić biorąc pod uwagę wynagrodzenia wypłacone od początku roku kalendarzowego do końca marca (w spisie marcowym) i od początku roku kalendarzowego do końca sierpnia (w spisie wrześniowym), z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia w ujęciu średniorocznym. Należy...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=143


Temat: SIO wynagrodzenia
" />a na stronie MEiN jest napisane, że: "Tabela N2. Wynagrodzenie nauczycieli należy wykazywać w wysokości faktycznie wypłaconej za marzec. Nie należy wykazywać wynagrodzenia wg nowych stawek, jeżeli nie zostanie ono...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=219


Temat: podwyżka płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2005 r.
" />Dla nauczycieli w tabeli N2 należy wykazać takie wynagrodzenie, jakie pracownik powinien otrzymać w marcu, na skutek podwyżek obowiązujących od stycznia 2005r. - niezależnie od tego, czy wyrównanie zostało wypłacone w marcu, czy później (czyli takie wynagrodzenia, jakie by było gdyby podwyżki zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia).
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=75


Temat: podwyżka płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2005 r.
" /> ">Dla nauczycieli w tabeli N2 należy wykazać takie wynagrodzenie, jakie pracownik powinien otrzymać w marcu, na skutek podwyżek obowiązujących od stycznia 2005r. - niezależnie od tego, czy wyrównanie zostało wypłacone w marcu, czy później (czyli takie wynagrodzenia, jakie by było gdyby podwyżki zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia). Czy tą podpowiedź należy traktować wiążąco, bo w instrukcji merytorycznej i w...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=75


Temat: Wynagrodzenia pracowników adm. i obsługi w szkołach
" />Proszę o opinię: W planie budżetowym jednostki podlegającej pod Samorząd, zgodnie z ustawą budżetową ujęto 4 % podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.Obecnie po wprowadzeniu podwyżek dla nauczycieli,zgodnie z tabelą wynagrodzeń/wzrost o 4 %/poinformowano szkoły ,iż dla pracowników adm-obsługi wynagrodzenia będą podwyższone o zł.30 na etat/brutto/,czyli średnio o2,5 %. Czy takie praktyki są dopuszczalne?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3119


Temat: Czy lekarze i nauczyciele kpią z nas?
Czas na konkrety. Tu piękny wykaz płac nauczycieli już na umowie o pracę z roku 2006. http://www.pracuj.pl/kariera-zarobki-ra ... 95.htm#top Cztery strony. Do 1000 zł zarabia tylko niecałe 5% nauczycieli (a do 500 zapewne coś koło błędu statystycznego) Szkoda, że lekarzy tam nie podsumowali. Dwa obrazki wstawię tu To wynagrodzenia samych nauczycieli, z odcięciem reszty pracujących w szkolnictwie. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli wraz ze stażem. Proszę o komentarza gdzie te "500 zł", bo takie teksty robią wodę z mózgu osobom, które nie mają pojęcia o zarobkach i później wypisują jak to wielce ukrzywdzeni nauczyciele zarabiają ... mówię, że zarobki z tabel są duże, bo nie są i podwyżki by się przydały, ale bez wciskania kitu proszę.
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=3376


Temat: Odwołanie Sekretarza Gminy
szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w placówkach oświatowych Gminy Błonie. 8 Podjęcie...
Źródło: blonie.pl/forum/viewtopic.php?t=1005


Temat: Internetowa "książka" skarg i wniosków w MPK
" />Sprostowanie do postu Petera: Etat nauczyciela to 18 godzin przeprowadzonych lekcji, tzw. pensum. Oczywiście nauczyciel też przygotowuje się do lekcji, czy sprawdza kartkówki w domu, jednak z tego przepracowanego czasu nikt go nie rozlicza. Tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (na rękę, jeszcze przed podwyżkami) znajduje się TUTAJ Należy również pamiętać, że nauczyciel dostaje premie, trzynastą pensję, wczasy pod gruszą, dodatki socjalne dla rodziny itp. Doświadczony nauczyciel (tzw. stary szkolny wyjadacz), gdy jest lubiany przez dyrekcję może sobie tak skomponować plan lekcji, że będzie miał trzy dni pracujące i cztery dni wolne (u mnie w szkole mam takich czterech nauczycieli). Cała reszta ma najczęściej tylko 3 dni wolne. Najgorzej mają ci młodzi nauczyciele, świeżo po studiach, bo środowisko szkolne, to taki sam syf jak ... protestują! To właśnie ci, którzy już nie muszą sobie przygotowywać konspektów na lekcje, bo używają zgrubsza tych samych z lat poprzednich i nie są przez nikogo kontrolowani! Młodzi nauczyciele mają przesrane,...
Źródło: km.wroclaw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=408


Temat: Podwyżka
" />Na stronie internetowej znalazłam trochę inną skalę podwyżek: Nauczyciele dostaną od 58 do 105 złotych podwyżki PAP - dodane 1 godzinę i 19 minut temu Wicepremier, minister edukacji Roman Giertych oraz minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata podpisali nowelizację rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Płaca zasadnicza nauczycieli - w zależności od ich stopnia awansu zawodowego - ma w tym roku wzrosnąć od 58 zł do 105 zł brutto. Z tabeli wynagrodzeń, która jest załącznikiem do nowelizacji rozporządzenia, wynika, że w 2007 r. minimalna płaca zasadnicza brutto nauczycieli (o najwyższych kwalifikacjach - tytuł magistra plus przygotowanie pedagogiczne) na poszczególnych stopniach awansu wyniesie: if (NJB('srodtekst')) { document.getElementById('rekSrd05').style.display='block';} 1218 zł dla nauczyciela stażysty (wzrost w stosunku do roku 2006 - o 58 zł); 1444 zł dla nauczyciela kontraktowego (wzrost o 69 zł). 1829 zł dla nauczyciela mianowanego (wzrost o 87 zł). 2195 zł dla nauczyciela dyplomowanego (wzrost - o 105 zł).
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8593


Temat: Wynagrodzenie w stanie nieczynnym
zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20. 2a. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11782


Temat: Nauczyciel na urlopie bezpłatnym i dla poratowania zdrowia
" />W jaki sposób wypełnić tabele N2 i N5 dla nauczyciela na urlopie bezpłatnym oraz dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia (wynagrodzenie, wymiar godzin)?
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=134


Temat: Brak tabeli
" />Najwyraźniej chodzi o placówkę niepubliczną, która nie podaje danych o pracownikach niepedagogicznych. Przy wprowadzaniu tabeli I1 wprowadziła Pani w wierszu 31 "Szkoła/Placówka jest" - "niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej" i w tym przypadku nie ma tabel N12 i N13. Do wypełnienia wynagrodzeń pracowników pedagogicznych służy tabela W3 (następna zakładka po kadrze pedagogicznej). Art. 3 ust. 6 Ustawy o systemie informacji oświatowej ... nie zawiera danych dotyczących wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, b) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3; 2) które mogą otrzymywać dotacje na podstawie ... danych o kosztach prowadzenia szkoły, b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości wynagrodzenia oraz wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, Zapraszamy na stronę Porady naszego serwisu.
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=24


Temat: Obiecane podwyżki
" />Dwie podwyżki: wiosną w wysokości 390 zł brutto i jesienią - 90 zł brutto mają otrzymać w tym roku nauczyciele stażyści - wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Z projektu wynika też, że płaca zasadnicza nauczycieli kontraktowych wzrośnie wiosną o 220 zł brutto, następnie jesienią o 90 zł brutto; nauczycieli mianowanych - odpowiednio o 100 zł brutto i o 110 zł brutto, nauczycieli dyplomowanych - o 105 zł brutto i o 125 zł brutto. W środę w Ministerstwie Edukacji Narodowej mają rozpocząć się negocjacje między stroną rządową a przedstawicielami związków zawodowych działających w oświacie, dotyczące wysokości proponowanych podwyżek. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, nauczyciele mają otrzymać w tym roku dwie podwyżki: styczniową (wypłacana będzie z wyrównaniem od początku roku) i wrześniową. Resort edukacji opublikował na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia wraz z tabelami zaszeregowań. Według pierwszej tabeli: minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od stycznia do sierpnia 2009 r. ma wynosić brutto: stażysty - 1808 zł, kontraktowego - 1864 zł, mianowanego - 2114 zł, dyplomowanego - 2485 zł. W drugiej tabeli zaproponowano, by od września do grudnia 2009 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosiło brutto: stażysty - 1898 zł, kontraktowego - 1954 zł, mianowanego - 2224 zł, dyplomowanego - 2610 zł. Według MEN, zaplanowane podwyżki dla nauczycieli kosztować będą budżet państwa w tym roku 2,5 mld zł. Zgodnie z listopadową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli - średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrosło z 82 proc. kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej do 100 proc. Zmienione zostały także procentowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na wyższych stopniach awansu zawodowego. Proporcje między poszczególnymi stopniami zostały jednak spłaszczone w stosunku do wcześniej obowiązujących. Wynoszą teraz dla nauczycieli kontraktowych 111 proc. kwoty bazowej, dla nauczycieli mianowanych - 144 proc., a dla dyplomowanych - 184 proc. Odpowiednio do zapowiedzi dwukrotnych podwyżek, w ustawie budżetowej na 2009 rok zapisano dwie kwoty bazowe dla nauczycieli: od 1 stycznia w wysokości 2177,86 zł, od 1 września w wysokości 2286,75 zł.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11130